Kategorie

Dostawa

...ZAPŁAĆ przelewem - powyżej 50pln Wysyłka GRATIS.
Dostawa

- regulamin.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  PASKIONLINE.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.paskionline.pl prowadzony jest przez firmę Alle Renovaties b.v.b.a, De Roest d'alkemadelaan 8/14, 2600 Berchem, NIP0699.549.152 adres poczty elektronicznej: pomoc@paskionline.pl, numer telefonu: +48690065065. 

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. 

DEFINICJE: 

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.  

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 

5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 

6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. 

7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. 

8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.  

9.REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. 

10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.paskionline.pl na platformie sklepowej Sote. 

11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA –  Alle Renovaties b.v.b.a, De Roest d'alkemadellan 8/14, 2600 Berchem, NIP0699.549.152, adres poczty elektronicznej: pomoc@paskionline.pl, numer telefonu: +32465343342. 

12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

14.USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej 

15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami). 

16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 

1.W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: KontoFormularz Zamówienia oraz Newsletter. 

a) Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkaniakod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

b) Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@paskionline.pl lub też pisemnie na adres: Alle Renovaties b.v.b.a, De Roest d'alkemadelaan 8/14, 2600 Berchem, NIP0699.549.152 

c) Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klientaimię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.  

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę 

d) Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. NNewsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.  Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@paskionline.pl lub też pisemnie na adres: Alle Renovaties b.v.b.a, De Roest d'alkemadelaan 8/14, 2600 Berchem, NIP0699.549.152

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.  

3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE: 

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać na przykład:  

2. pisemnie na adres: Alle Renovaties ul. Balkonowa 1/138, 03-329 Warszawa,; 

3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@paskionline.pl; 

Bądź bezpośrednio na adres dystrybutora bądź producenta co zdecydowanie skróci czas reklamacji.  
- paski Hirsch - Hirsch Bransolety Polska, skr. pocztowa. nr 61, 41-250 Czeladź. 
- paski Morellato - Euro PoljotIgańska 24, 04-087 Warszawa. 
- paski Timex - Timex Polska, al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa. 
- paski Di-Modell - Firma Roberta, Więckowskiego 6, 50-431 Wrocław. 
  Sugerujemy alby Klient chcąc złożyć reklamację proszony jest o kontakt pomoc@paskionline.pl  +48 690 065 065* gdzie uzyska wszelkie niezbędne informacje na temat postępowania reklamacyjnego. Postępowanie reklamacyjne przebiega różnie w zależności od producenta, dlatego klient reklamując konkretny towar dostanie informację o sposobie reklamowania danego produktu. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient. 

4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.  

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.  

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich zawiera podatkiO łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień 

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.  

5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. 

6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) potwierdzenie przez Klienta akceptacji podczas zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy. 

 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT 

1.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży 

a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.  

b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

BNP Paribas Fortis. BE85 0018 4190 4506 BIC GEBABEBB

PKO BP PL17 1020 1042 0000 8902 0105 3644

d) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu DotPay – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.dotpay.pl/platnosci_internetowe/przelewy_online/. 

2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu DotPay. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Dotpay – Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego. Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, 

  Termin płatności: 

 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych Dot Pay albo płatności kartą płatnicząKlient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.  

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU 

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. odbiór osobisty Produktu - nie możliwy.

4. sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

b) przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 1-7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

 

Znajdziesz nas na:
img img
img img
Newsletter

Skontaktuj się z nami
PaskiOnline.pl
Biuro wysyłkowe
H.Sawickiej 4 lok 47
99-320 Żychlin
+32 466 284 061
+48 690 065 065
pomoc@paskionline.pl
Projekt i wykonanie: Maxsote.pl, oprogramowanie: SOTE
Użytkownicy online: 3